ไฟล์รายชื่อส่งเกรด ปีการศึกษา 1/2562

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/edus-1-2562/p1-2562.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/edus-1-2562/p2-2562.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/edus-63