ไฟล์รายชื่อนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/edus-1-2562/3-2563.png?attredirects=0

รายชื่อไฟล์ส่งเกรด ปีการศึกษา 2/2562
                                       รายชื่อไฟล์ส่งเกรด ภาคเรียนที่ 2 และฤดูร้อน 2562
ไฟล์รายชื่อส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 2 และฤดูร้อน /2562
                                      ไฟล์รายชื่อส่งเกรด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/edus-1-2562/p1-2562.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/edus-1-2562/p2-2562.jpg
https://sites.google.com/a/knc.ac.th/edu/edus-63
Comments