งานทะเบียนประมวลผลและการศึกษาทั่วไป

https://administer.pi.ac.th/openpi/index.php/eportfolio/profile/profile_popup?ps_id=4342